جهادگران سلامت در خیابان رباط اصفهان

جهادگران سلامت 12 بهمن 99 در پایگاه 14 معصوم  خیابان رباط  خیابان شهید شیرانی اصفهان ویزیت رایگان انجام دادند


سفیران سفید پوش در روستای هرمدان

ویزیت رایگان جهادگران  پزشک متخصص اطفال در روستای هرمدان بخش مرکزی اصفهان مورخ 2 دیماه 1399 انجام گرفت.