جهادگران سلامت ۱۲ بهمن ۹۹ در پایگاه ۱۴ معصوم  خیابان رباط  خیابان شهید شیرانی اصفهان ویزیت رایگان انجام دادند